Katastr nemovitostí

 

UPOZORNĚNÍ

 

Důrazně DOPORUČUJEME sjednání Energetického průkazu Vaší budovy - za nesplění této zákonné povinnosti hrozí sankce a pokuta až do výše 1.000.000 Kč !!! Více informací zde.

 

 

Katastr nemovitostí - obecné informace

Katastr nemovitostí ČR (dále jen KN) vznikl ke dni 1. 1. 1993 na základě zákona číslo 344/92 Sb. o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon). Jedná se o soubor údajů o nemovitostech v Čechách, na Moravě a ve Slezsku zahrnující jejich popis, soupis a geometrické a polohové určení. KN ČR je víceúčelový katastr, který neslouží jen pro daňové účely, ale i pro statistické a technické účely. Jeho součástí je evidence vlastnických a jiných věcných práv a dalších, zákonem stanovených práv k těmto nemovitostem. KN je zdrojem informací, které slouží k ochraně práv k nemovitostem, pro daňové a poplatkové účely, k ochraně životního prostředí, zemědělského a lesního půdního fondu, nerostného bohatství, kulturních památek, pro rozvoj území, k oceňování nemovitostí, pro účely vědecké, hospodářské a statistické a pro tvorbu dalších informačních systémů. Je veden jako informační systém o území České republiky převážně počítačovými prostředky.

 

Právní předpisy

zákon č.344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon)

zákon č.265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných právech k nemovitostem

zákon č.359/1992 Sb., o zeměměřických a katastrálních orgánech

 

vyhláška č.162/2001 Sb., o poskytování údajů z Katastru nemovitostí ČR

vyhláška č. 164/2009 Sb., kterou se provádí zákon 344/92, 265/92

nařízení vlády č. 430/2006 Sb., o stanovení geodetických referenčních systémů a státních mapových děl závazných na území státu a zásadách jejich používání


Katastrální území

Nejmenší technická jednotka je katastrální území. Obec může mít více katastrálních území, ale katastrální území musí celé patřit do téže obce (některá v současné době nepatří do obce, ale do vojenského újezdu, ale to je napadáno jako protiústavní).


Předchozí evidence

Před tímto KN existovala od roku 1964 Evidence nemovitostí. Tato evidence měla za hlavní cíl evidovat užívací a doplňkově vlastnické vztahy k nemovitostem.


Části

SGI – Soubor geografických informací

SPI – Soubor popisných informací

Souhrnné přehledy o půdním fondu

Dokumentace výsledků šetření a měření pro vedení a obnovu SGI

Sbírka listin


Principy KN

právotvorný, konstitutivní princip → vklad

evidenční, deklaratorní princip → záznam

oznamovací, prenotační → poznámka


Zásady vedení KN

zásada intabulance – ke vkladu či záznamu dochází na základě pravomocného rozhodnutí katastrálního úřadu.

zásada dispoziční – ke změně věcných práv dochází na základě návrhu na vklad

zásada priority – katastr dodržuje časové pořadí zápisů

zásada legality – všechny zápisy v KN ČR jsou platné pokud jsou v souladu s danými zákony

zásada speciality – zajišťuje jednoznačnost, určitost a nespornost zápisu

zásada dobré víry – důvěra, že data v KN ČR jsou v souladu se skutečností (zápisy od 1. 1. 1993)

zásada veřejnosti – každý má přístup k obsahu KN ČR

zásada oficiality – všechny změny se zapisují na základě úřední povinnosti


Předmětem KN ČR

katastrální území

pozemky v podobě parcel

budovy, byty a nebytové prostory

rozestavěné budovy, byty a nebytové prostory

právní vztahy a věcná práva k nemovitostem


Obsah KN ČR

geometrické a polohové určení parcel

údaje o parcelách, bytech a nebytových prostorech

údaje o právech k nemovitostem

údaje o podrobném bodovém polohovém poli

místní a pomístní názvosloví


Vedení KN ČR

Při vedení KN ČR dochází k těmto událostem:

Změny (průběhu hranic katastrálního území, parcely, budovách, výměry, druhu pozemků, ochrany nemovitosti, údajů o vlastníkovi, v bodovém poli, místního a pomístního názvosloví)

Revize KN ČR

Oprava chyb v KN ČR

 

Wikipedia.org