Návrh na vklad do katastru nemovitostí

 

UPOZORNĚNÍ

 

Důrazně DOPORUČUJEME sjednání Energetického průkazu Vaší budovy - za nesplění této zákonné povinnosti hrozí sankce a pokuta až do výše 1.000.000 Kč !!! Více informací zde.

 

 

 

Návrh na vklad do katastru

Náležitosti návrhu na vklad práva do katastru nemovitostí obsahuje zákon č. 265/1992 Sb. o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem. Návrh na vklad do katastru nemovitostí je úkon, kterým provedete změnu na listu vlastnictví např. převod, koupě, prodej nebo darování nemovitosti.

Návrh na zahájení řízení musí obsahovat

 • označení katastrálního úřadu, kterému je návrh na vklad určen
 • jméno a příjmení, trvalý pobyt a rodné číslo fyzických osob nebo název, sídlo a identifikační
  číslo právnických osob, které jsou účastníky řízení
 • označení práv, která mají být zapsána do katastru

Součástí návrhu na vklad do katastru jsou přílohy

 • smlouva, a to v počtu vyhotovení o dvě větší než je počet účastníků smlouvy
 • plná moc, pokud je jedna ze stran zastupována
 • nabývací titul, tj. listina, která opravňuje prodávajícího nakládat s nemovitostí
 • výpis z obchodního rejstříku, pokud je jednou ze stran právnická osoba zapsaná v OR
 • geometrický plán v případě, že dochází převodem k dělení pozemků, a to v počtu stejném jako je počet smluv
 • další přílohy ve specifických případech


Kromě vkladů práv k nemovitostem můžeme z katastru nemovitostí některé skutečnosti vymazat. Jde kupříkladu o výmaz údajů o stavbě, která byla odstraněna demolicí, o zánik věcného břemene nebo o výmaz zástavního práva (např. pro ty co koupili nemovitost s pomocí hypotečního úvěru a svůj dluh splatili). K výmazu zástavního práva zde musí dlužník požádat banku o vystavení tzv. kvintace s úředně ověřeným podpisem, na jejímž základě dojde podle občanského zákoníku k zániku pohledávky. Návazně na to Katastrální úřad provede výmaz zástavního práva z listu vlastnictví do 30 dnů od doručení žádosti.

 

Online žádost o rychlou půjčku, která bude ihned odeslána na Váš účet!