Výpis z katastru nemovitostí

 

UPOZORNĚNÍ

 

Důrazně DOPORUČUJEME sjednání Energetického průkazu Vaší budovy - za nesplění této zákonné povinnosti hrozí sankce a pokuta až do výše 1.000.000 Kč !!! Více informací zde.

 

 

 

Výpis z katastru nemovitostí

Výpis z katastru nemovitostí (list vlastnictví LV) je veřejnou listinou, která prokazuje stav dané nemovitosti evidované v katastru nemovitostí k okamžiku vyhotovení LV. Je označen číslem listu vlastnictví a jako veřejná listina musí být opatřen datem, otiskem kulatého razítka katastrálního úřadu se státním znakem, jménem a podpisem zaměstnance úřadu a kolkem nebo doložkou o úhradě správního poplatku.
Některé informace o listu vlastnictví LV můžeme najít na ONLINE nahlížení do katastru nemovitostí. Můžeme zde najít číslo listu vlastnictví, na kterém je budova zapsána, čísla listů vlastnictví příslušných každé bytové jednotce. Jednotlivé listy vlastnictví ani katastrální mapy však na těchto stránkách Online nahlížení do katastru nemovitostí prohlížet nelze. Tyto informace můžeme využít další online službu tzv. dálkový přístup, kde je nutná registrace a získání informací je zpoplatněno. Kromě techto online aplikací si můžeme
vyzvednout List Vlastnictví osobně na příslušném katastrálním úřadu.

Popis výpisu z katastru nemovitostí neboli listu vlastnictví LV 

Část A
obsahuje podrobné informace o osobě vlastníka nemovitosti, v případě, že vlastníků je
více, tak o vlastnících a jejich podílech.

Část B
obsahuje přesnou identifikaci nemovitosti (parcelní čísla, jejich výměry, popisná či evidenční čísla budov, druh a způsob využití pozemku apod.). Zvýšenou pozornost věnujte tomu, zda daný vlastník vlastní pouze budovu bez pozemku, nebo zda vlastní i pozemek, na kterém stavba stojí. V druhém případě bude v listu vlastnictví poznámka „vlastnictví pozemku a stavby.“

Část C
obsahuje údaje o omezení vlastnického práva, které se k nemovitosti váže. Jedná se například o věcná břemena, předkupní práva nebo o zástavní práva k nemovitosti. U vlastníků právnických osob zde nalezneme například i zápis o konkurzu dané právnické osoby.

Část D
Současně s částí A nám tato část slouží pro zjištění právních vztahů k dané nemovitosti.
Najdeme zde tzv. poznámky, které nás informují o tom, že byla například u soudu podána žaloba na určení vlastnictví, že nemovitost je předmětem společného vlastnictví manželů nebo že bylo zahájeno vyvlastňovací řízení apod.

Část E
nalezneme zde nabývací tituly, na jejichž základě vlastnické právo k nemovitosti vzniklo (např. kupní smlouvy, kolaudační rozhodnutí, darovací smlouvy aj.). 

Část F
tato část je vyhrazena pro případné uvedení vztahu bonitovaných půdně ekologických jednotek k parcelám.

Na konci výpisu z katastru nemovitostí jsou uvedeny informace o řízení, kterými jsou dotčeny právní vztahy k nemovitostem. Listiny k plombám, číslo jednací, název katastrálního úřadu nebo pracoviště, datum a čas, kdy byl výpis vyhotoven, a rovněž jméno, příjmení a podpis vyhotovitele výpisu. Nesmí chybět razítko!
 

Výpis z katastru nemovitostí - důležité symboly

Symbol P - tzv. plomba (na výpisu úplně vlevo) znamená, že byl podán návrh na vklad určitého práva a je velmi důležité vědět, o jaké právo se jedná. Může se totiž stát, že se vám snaží někdo prodat nemovitost, u níž byl již podán návrh na vklad do katastru nemovitostí a nemovitost je tak fakticky již prodaná někomu jinému a výpis již nemusí odpovídat aktuálnímu stavu. 
 
Symbol hvězdička - znamená, že k dané nemovitosti není dořešen právní vztah a kupující by měl být velmi opatrný.

Tyto symboly jsou varovným signálem, že by měl kupující transakci důkladně prověřit.
Údaje v listu vlastnictví je důležité správně chápat. Pakliže je všechno v pořádku, podepíšeme smlouvu s prodávajícím a posledním krokem k převodu vlastnických práv je vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.

 

Výpis z katastru nemovitostí - doplňující informace

  • výpis z katastru nemovitostí "výpis z KN" je poskytován komukoliv na vyžádání
  • pro dohledání příslušného výpisu z KN postačí znát katastrální území a dále např. číslo popisné nebo číslo evidenční budovy, parcelní číslo pozemku nebo jméno a datum narození vlastníka, případně IČ právnické osoby
  • za vydání výpisu z KN se vybírá správní poplatek ve výši 100 Kč - formou kolku dle položky č. 119 přílohy k zákonu č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.


Můžete přejít na