Zákon o katastru nemovitostí

 

UPOZORNĚNÍ

 

Důrazně DOPORUČUJEME sjednání Energetického průkazu Vaší budovy - za nesplění této zákonné povinnosti hrozí sankce a pokuta až do výše 1.000.000 Kč !!! Více informací zde.

 

 

 

Zákon 344/1992 Sb. o katastru nemovitostí České republiky

344/1992 Sb. ZÁKON České národní rady ze dne 7.května 1992 o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon)

Změna: 89/1996 Sb.

Změna: 103/2000 Sb.

Změna: 120/2000 Sb.

Změna: 220/2000 Sb.

Změna: 53/2004 Sb.

Změna: 342/2006 Sb.

Změna: 186/2006 Sb.

Změna: 269/2007 Sb.

Změna: 8/2009 Sb.

Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:

ČÁST PRVNÍ

KATASTR NEMOVITOSTÍ ČESKÉ REPUBLIKY

§ 1

(1) Zřizuje se

katastr nemovitostí
České republiky (dále jen "katastr").

(2) Katastr je soubor údajů o nemovitostech v České republice (dále jen
"nemovitosti") zahrnující jejich soupis a popis a jejich geometrické a
polohové určení. Součástí katastru je

evidence vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem
podle zvláštního předpisu ^1) (dále jen "právní vztahy") a dalších práv
k nemovitostem podle tohoto zákona.

(3) Katastr je zdrojem informací, které slouží

a) k ochraně práv k nemovitostem, pro daňové a poplatkové účely, k
ochraně životního prostředí, zemědělského půdního fondu, pozemků
určených k plnění funkcí lesa, nerostného bohatství, kulturních
památek, pro rozvoj území, k oceňování nemovitostí, pro účely vědecké,
hospodářské a statistické,

b) pro tvorbu dalších informačních systémů sloužících k účelům uvedeným
v písmenu a).

(4)

Katastr
je veden jako informační systém o území České republiky převážně
počítačovými prostředky.

§ 2

(1) V katastru se evidují

a) pozemky v podobě parcel,

b) budovy spojené se zemí pevným základem, a to

1. budovy, kterým se přiděluje popisné nebo evidenční číslo,

2. budovy, kterým se popisné nebo evidenční číslo nepřiděluje a které
nejsou příslušenstvím jiné stavby evidované na téže parcele,

c) byty a nebytové prostory vymezené jako jednotky podle zvláštního
zákona^2) v budovách (dále jen "byty a nebytové prostory),

d) rozestavěné budovy nebo byty a nebytové prostory, které budou
podléhat evidenci podle odstavce 1 písm. b) nebo c), požádá-li o to
vlastník nemovitosti (dále jen "vlastník") nebo jiná osoba oprávněná z
práva, které se zapisuje do katastru, (dále jen "jiný oprávněný"),

e) rozestavěné budovy nebo byty a nebytové prostory, které budou
podléhat evidenci podle odstavce 1 písm. b) nebo c), v souvislosti se
vznikem, změnou nebo zánikem věcného práva k nim,

f) stavby spojené se zemí pevným základem, o nichž to stanoví zvláštní
předpis.

(2) V katastru se neevidují drobné stavby.^2a)

(3) Pozemky se člení podle druhů na ornou půdu, chmelnice, vinice,
zahrady, ovocné sady, trvalé travní porosty (dále jen "zemědělské
pozemky"), lesní pozemky, vodní plochy, zastavěné plochy a nádvoří a
ostatní plochy.

(4) K nemovitostem evidovaným v katastru se do katastru zapisují

a) právní vztahy zapisované podle zvláštního zákona,^1)

b) příslušnost organizačních složek státu a státních organizací
hospodařit s majetkem státu,^2b)

c) právo hospodařit s majetkem státu^2c),

d) správa nemovitostí ve vlastnictví státu,^2d)

e) oprávnění městských částí hlavního města Prahy hospodařit se
svěřeným majetkem hlavního města Prahy,^2e)

f) oprávnění městských částí statutárních měst hospodařit se svěřeným
majetkem statutárních měst,^2f)

g) správa nemovitosti, vykonávaná organizační složkou nebo příspěvkovou
organizací zřízenou územním samosprávným celkem^2g),

h) příslušnost k organizační složce právnické osoby, pokud je zapsána v
obchodním nebo jiném zákonem stanoveném rejstříku a vedoucí této
organizační složky je oprávněn nakládat s nemovitostí evidovanou v
katastru jménem právnické osoby, k níž organizační složka přísluší,^2h)

i) další skutečnosti podle povahy evidované věci, které jsou na základě
tohoto zákona obsahem katastru.

(5) Nemovitosti se v katastru evidují podle katastrálních území.

(6) Nemovitosti důležité z hlediska obrany, vnitřního pořádku a
bezpečnosti se evidují způsobem dohodnutým s Ministerstvem obrany,
Ministerstvem vnitra a Ministerstvem spravedlnosti.

§ 3

Katastr obsahuje

a) geometrické určení a polohové určení nemovitostí a katastrálních
území,

b) druhy pozemků, čísla a výměry parcel, popisná a evidenční čísla
budov, vybrané údaje o způsobu ochrany a využití nemovitostí, čísla
bytů a nebytových prostorů a pojmenování nebytových prostorů, dále
údaje pro daňové účely a údaje umožňující propojení s jinými
informačními systémy, které mají vztah k obsahu katastru,

c) údaje o právních vztazích včetně údajů o vlastnících a o jiných
oprávněných a údaje o dalších právech k nemovitostem podle tohoto
zákona,

d) údaje o podrobných polohových bodových polích, e) místní a pomístní
názvosloví.^3)

§ 4

(1) Obsah katastru je uspořádán v katastrálních operátech podle
katastrálních území.

(2) Katastrální operát tvoří

a) soubor geodetických informací, který zahrnuje katastrální mapu a ve
stanovených katastrálních územích i její číselné vyjádření,

b) soubor popisných informací, který zahrnuje údaje o katastrálním
území, o parcelách, o stavbách, o bytech a nebytových prostorech, o
vlastnících a jiných oprávněných, o právních vztazích a právech a
skutečnostech uvedených v § 2 odst. 4 písm. b) až i),

c) souhrnné přehledy o půdním fondu z údajů katastru,

d) dokumentace výsledků šetření a měření pro vedení a obnovu souboru
geodetických informací, včetně seznamu místního a pomístního
názvosloví,

e) sbírka listin, která obsahuje rozhodnutí státních orgánů, smlouvy a
jiné listiny, na jejichž podkladě byl proveden zápis do katastru.

§ 4a

Za účelem založení do sbírky listin převede katastrální úřad do
listinné podoby dokument ve formě datové zprávy, který je opatřený
zaručeným elektronickým podpisem nebo elektronickou značkou^3a), a
který je předložen pro zápis do katastru nemovitostí. Na dokumentu
převedeném do listinné podoby katastrální úřad vyznačí doložku, že
převedení se uskutečnilo podle tohoto zákona. Při převedení dokumentu
do listinné podoby katastrální úřad nepotvrzuje správnost a pravdivost
údajů obsažených v dokumentu ve formě datové zprávy.

ČÁST DRUHÁ

SPRÁVA KATASTRU

§ 5

Zápis údajů o právních vztazích a jiných údajů do katastru

(1) V listinách, které jsou podkladem pro zápis do katastru, musejí být
označeny

a) pozemky parcelním číslem s uvedením názvu katastrálního území, ve
kterém leží, a v případě, že jsou v katastrálním území pozemky vedeny
ve dvou číselných řadách, též údajem, zda se jedná o pozemkovou nebo
stavební parcelu,

b) pozemky, které jsou evidovány zjednodušeným způsobem (§ 29 odst. 3),
parcelním číslem podle dřívější pozemkové evidence s uvedením, zda se
jedná o parcelní číslo podle pozemkového katastru, přídělového operátu
nebo scelovacího operátu, a s uvedením názvu katastrálního území, ve
kterém leží,

c) budovy označením pozemku, na němž jsou postaveny, číslem popisným
nebo evidenčním, případně, pokud se číslo popisné ani evidenční budově
nepřiděluje, způsobem jejího využití a v případě budov s číslem
popisným či evidenčním též příslušností budovy k části obce, pokud je
název části obce odlišný od názvu katastrálního území, v němž se
nachází pozemek, na kterém je budova postavena,

d) rozestavěné budovy označením pozemku, na němž jsou rozestavěny, a
označením, že se jedná o rozestavěnou budovu,

e) byty a nebytové prostory označením budovy,^2) v níž jsou vymezeny,
číslem bytu nebo nebytového prostoru a pojmenováním nebytového
prostoru, popřípadě popisem umístění v budově, pokud nejsou byty a
nebytové prostory očíslovány,

f) rozestavěný byt a nebytový prostor označením pozemku, na němž je dům
s byty a nebytovými prostory rozestavěn, číslem bytu nebo nebytového
prostoru a pojmenováním nebytového prostoru, popřípadě popisem umístění
v rozestavěném domě s byty a nebytovými prostory, pokud nejsou byty a
nebytové prostory očíslovány, a označením, že se jedná o rozestavěný
byt nebo nebytový prostor,

g) vodní dílo^4) označením pozemku, na němž je postaveno, a způsobem
využití vodního díla.

(2) Má-li být část pozemku sloučena do pozemku sousedícího nebo má-li z
více částí vzniknout nový pozemek, je přípustné též označení převáděné
části pozemku v listině písmenem malé abecedy s odkazem na geometrický
plán, kterým je vymezena, pokud z listin předložených pro zápis do
katastru vyplývá realizace všech nezbytných změn právních vztahů podle
takového geometrického plánu.

(3) Katastrální úřad provede

a) vklad ^5) údajů o právních vztazích do katastru na základě
pravomocného rozhodnutí o povolení vkladu ke dni, kdy mu byl tento
návrh doručen,

b) záznam ^6) údajů o právních vztazích do katastru do 30 dnů po
doručení rozhodnutí státního orgánu nebo jiné listiny potvrzující nebo
osvědčující právní vztahy,

c) poznámku^7) v katastru do 30 dnů po doručení listiny způsobilé k
vyznačení poznámky v katastru; tuto poznámku katastrální úřad zruší do
30 dnů po doručení listiny, na základě které důvody pro její vyznačení
pominuly.

(4) Vznik, změna nebo zánik právního vztahu na základě právní
skutečnosti nebo jednostranného právního úkonu,^8) které nelze doložit
a jsou-li nesporné, mohou být do katastru zapsány pouze na základě
osvědčení ve formě notářského zápisu nebo na základě soudního smíru.^9)

(5) Pro zápis nových staveb, reálně oddělovaných částí nemovitostí,
jakož i věcného břemene k části pozemku do katastru, musí být předložen
též geometrický plán, u nových staveb též doklad o přidělení čísla
popisného nebo evidenčního,^10) pokud se jim přiděluje, a u
rozestavěných budov, bytů a nebytových prostor čestné prohlášení
vlastníka nebo jiného oprávněného s jeho úředně ověřeným podpisem, že
se jedná o rozestavěnou budovu, byt a nebytový prostor.

(6) Jako vlastník nově evidované stavby se do katastru zapisuje
vlastník pozemku, na kterém je stavba postavena, pokud není listinou
prokázáno, že vlastníkem stavby je jiná osoba. Jako způsob využití nově
evidované stavby se zapíše účel, ke kterému je stavba podle
kolaudačního souhlasu nebo oznámení stavebníka užívána v souladu s
právními předpisy. U ostatních staveb se vychází z územního rozhodnutí
nebo z ohlášení stavby stavebnímu úřadu. Při ohlášení nově evidované
stavby k zápisu do katastru je její vlastník povinen doložit doklad o
účelu užívání stavby.

(7) Právní vztahy nemohou být dotčeny revizí údajů katastru, opravou
chyb v katastrálním operátu ani obnovou katastrálního operátu, pokud
jejich změna není doložena listinou.

§ 5a

Podání učiněné ve formě datové zprávy se přijímá na společném
technickém zařízení katastrálních úřadů na adrese zveřejněné Českým
úřadem zeměměřickým a katastrálním, na které jsou uvedeny též přípustné
typy těchto podání. Přijetí podání učiněného ve formě datové zprávy na
společném technickém zařízení katastrálních úřadů se potvrzuje
prostřednictvím tohoto technického zařízení rovněž ve formě datové
zprávy s identifikací technického zařízení, na kterém bylo podání
přijato, včetně uvedení časového údaje o přijetí.

§ 6

nadpis vypuštěn

Zápis jiných údajů a jejich změn se provádí na základě

a) ohlášení vlastníka nebo jiného oprávněného [§ 10 odst. 1 písm. d)],
jehož přílohou je rozhodnutí nebo souhlas vydaný příslušným státním
orgánem podle zvláštního právního předpisu,^10a) je-li takové
rozhodnutí nebo souhlas vyžadován,

b) rozhodnutí, souhlasu nebo oznámení vydaného příslušným státním
orgánem podle zvláštního právního předpisu,^10b) který zároveň stanoví
státnímu orgánu povinnost zaslat rozhodnutí, souhlas nebo oznámení k
zápisu do katastru katastrálnímu úřadu.

§ 6a

(1) Jiné údaje katastru než údaje o právních vztazích, závazné údaje
katastru (§ 20) a údaje o polohovém určení nemovitostí a katastrálních
území je možné přejímat též z jiných informačních systémů, registrů,
rejstříků nebo evidencí veřejné správy, pokud

a) zápisem do nich dochází ke vzniku skutečností v nich vedených, nebo

b) údaje v nich vedené požívají ochrany dobré víry v pravdivost těchto
údajů.^10d)

(2) Pokud údaje v informačních systémech, registrech, rejstřících a
evidencích veřejné správy nepožívají ochrany dobré víry, katastrální
úřad tyto údaje může porovnat s údaji katastru; v případě zjištěných
rozporů vyšetří příčiny těchto rozporů a zápisy v katastru uvede do
souladu se zjištěným výsledkem šetření. Postup katastrálního úřadu při
tomto jednání se řídí ustanovením tohoto zákona o opravě chyb v
katastrálním operátu (§ 8).

(3) Ministerstvo vnitra poskytuje orgánům zeměměřičským a katastrálním
pro výkon působnosti podle tohoto zákona z informačního systému
evidence obyvatel^10e) údaje o obyvatelích, a to v elektronické podobě
způsobem umožňujícím dálkový přístup; obyvatelem se rozumí fyzická
osoba podle zvláštního právního předpisu^10f).

(4) Poskytovanými údaji podle odstavce 3 jsou údaje o

a) státních občanech České republiky^10g)

1. jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení, včetně předchozích
jmen a příjmení,

2. datum narození,

3. místo a okres narození a u občana, který se narodil v cizině, místo
a stát, kde se narodil,

4. rodné číslo,

5. státní občanství, popřípadě více státních občanství,

6. adresa místa trvalého pobytu, včetně předchozích adres místa
trvalého pobytu,

7. počátek trvalého pobytu, popřípadě datum zrušení údaje o místu
trvalého pobytu nebo datum ukončení trvalého pobytu na území České
republiky,

8. zbavení nebo omezení způsobilosti k právním úkonům,

9. rodné číslo otce, matky; v případě, že jim rodné číslo nebylo
přiděleno, jejich jména, příjmení a datum narození,

10. rodné číslo manžela; je-li manželem fyzická osoba, která nemá
přiděleno rodné číslo, jméno, popřípadě jména, příjmení manžela a datum
jeho narození,

11. datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí občana mimo území České
republiky, datum úmrtí a stát, na jehož území k úmrtí došlo,

12. den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden
jako den úmrtí,

b) cizincích, kteří jsou obyvateli,

1. jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení, včetně předchozích
jmen a příjmení,

2. datum narození,

3. místo a stát, kde se cizinec narodil,

4. rodné číslo,

5. státní občanství, popřípadě více státních občanství,

6. druh a adresa místa pobytu,

7. číslo a platnost povolení k pobytu,

8. počátek pobytu, popřípadě datum ukončení pobytu,

9. zbavení nebo omezení způsobilosti k právním úkonům,

10. jméno, popřípadě jména, příjmení otce, matky, pokud jsou obyvateli,
a jejich rodné číslo; v případě, že jim nebylo přiděleno rodné číslo,
jejich jméno, příjmení a datum narození,

11. jméno, popřípadě jména, příjmení manžela a jeho rodné číslo; je-li
manžel cizinec, který nemá přiděleno rodné číslo, jméno, popřípadě
jména, příjmení manžela a datum jeho narození,

12. datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí mimo území České
republiky, stát, na jehož území k úmrtí došlo, popřípadě datum úmrtí,

13. den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden
jako den úmrtí.

(5) Z poskytovaných údajů lze v konkrétním případě použít vždy jen
takové údaje, které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu.

§ 7

Revize údajů katastru

(1) Katastrální úřad reviduje soulad údajů katastru se skutečným stavem
v terénu. Revizi údajů katastru (dále jen "revize katastru") vyhlašuje
příslušný katastrální úřad podle potřeby zajištění souladu údajů
katastru s jejich skutečným stavem v terénu a provádí ji za součinnosti
obcí, státních orgánů a za účasti pozvaných vlastníků a jiných
oprávněných nebo jejich zástupců. Zjistí-li nesoulad v údajích
katastru, projedná způsob jeho odstranění.

(2) O výsledku revize katastru se sepíše protokol.

§ 8

Oprava chyb v katastrálním operátu

(1) Na písemný návrh vlastníka nebo jiného oprávněného nebo i bez
návrhu opraví katastrální úřad chybné údaje katastru, které vznikly

a) zřejmým omylem při vedení a obnově katastru,

b) nepřesností při podrobném měření, zobrazení předmětu měření v
katastrální mapě a při výpočtu výměr parcel, pokud byly překročeny
mezní odchylky stanovené prováděcím předpisem.^10c)

(2) Katastrální úřad opraví chybné údaje katastru, které vznikly
nesprávnostmi v listinách, podle nichž byly zapsány, na základě opravy
listiny provedené tím, kdo listinu vyhotovil nebo kdo je oprávněn
opravu listiny provést.

(3) Opravu na základě návrhu podle odstavce 1 provede katastrální úřad
do 30 dnů, ve zvlášť odůvodněných případech do 60 dnů, ode dne doručení
návrhu.

(4) Oznámení o provedené opravě nebo o tom, že opravu na návrh
neprovedl, protože se nejedná o chybu, doručí katastrální úřad
vlastníkovi a jinému oprávněnému.

(5) Sdělí-li do 30 dnů od doručení oznámení vlastník nebo jiný
oprávněný katastrálnímu úřadu, že s provedenou opravou nebo s tím, že
se nejedná o chybu, nesouhlasí, vydá katastrální úřad rozhodnutí ve
věci. Proti rozhodnutí je možno podat odvolání k zeměměřickému a
katastrálnímu inspektorátu, v jehož obvodu je dotčená nemovitost.

§ 9

Ověřování

Katastrální úřad ověřuje opisy nebo kopie listin o právních vztazích ze
sbírky listin katastru a sbírky listin pozemkové knihy. Při tomto
ověřování neodpovídá katastrální úřad za obsah listiny. Katastrální
úřad neověří listinu, jejíž originál nebo kopie je nečitelná.

ČÁST TŘETÍ

POVINNOSTI VLASTNÍKŮ A JINÝCH OPRÁVNĚNÝCH, OBCÍ A STÁTNÍCH ORGÁNŮ

§ 10

(1) Vlastníci a jiní oprávnění jsou povinni

a) zúčastnit se na výzvu katastrálního úřadu jednání nebo na toto
jednání vyslat svého zástupce,

b) označit ve stanovené lhůtě, ne však kratší 30 dnů, trvalým způsobem
a na vlastní náklad nesporné hranice svých pozemků, pokud zvláštní
předpis nestanoví jinak,

c) na vyzvání doplnit chybějící údaje a odstranit chyby v jimi
vyhotovených listinách, které předkládají k zápisu do katastru, a to do
30 dnů ode dne, kdy jim byla doručena výzva,

d) ohlásit katastrálnímu úřadu změny údajů katastru týkající se jejich
nemovitostí, a to do 30 dnů ode dne jejich vzniku, a předložit listinu,
která změnu dokládá; tuto povinnost vlastníci a jiní oprávnění nemají u
změn katastru, vyplývajících z listin, které jsou příslušné státní
orgány povinny zasílat katastrálnímu úřadu přímo k zápisu do katastru,

e) zajistit, aby v případě, že k navrhovanému zápisu do katastru nebo
jeho změně není vyžadováno rozhodnutí nebo jiné opatření správního
úřadu, potvrdil příslušný správní orgán, že údaje v návrhu odpovídají
skutečnosti,

f) na vyzvání předložit ve stanovené lhůtě, ne však kratší 30 dnů,
příslušné listiny pro zápis do katastru.

(2) Pokud vlastník nebo jiný oprávněný neoznačí hranice pozemků podle
odstavce 1 písm. b), může katastrální úřad rozhodnout, že dá hranice
označit na náklad vlastníka nebo jiného oprávněného. Neoznačují se
hranice pozemků, které jsou sloučeny do větších celků, a hranice druhů
pozemků mezi sousedními pozemky téhož vlastníka nebo jiného
oprávněného.

§ 11

(1) Obce

a) vyhlašují ve svém územním obvodu, způsobem v místě obvyklým, na
základě oznámení katastrálního úřadu zahájení revize a obnovy
katastrálního operátu, vysílají na ně své zástupce, spolupracují při
zajišťování účasti vlastníků a jiných oprávněných a podávají o nich
dostupné informace nezbytné pro provedení revize katastru a obnovy
katastrálního operátu,

b) pečují o trvalé označení územních hranic obcí a na vyzvání
katastrálního úřadu je označí ve stanovené lhůtě určeným způsobem,

c) spolupracují s katastrálním úřadem při provádění revize katastru a
při obnově katastrálního operátu na území obce,

d) zasílají katastrálnímu úřadu svá rozhodnutí týkající se nemovitostí
vydaná při výkonu státní správy v přenesené působnosti ^11) do 30 dnů
ode dne nabytí právní moci rozhodnutí nebo do 30 dnů ode dne jejich
vydání; jsou povinny ve lhůtě stanovené katastrálním úřadem odstranit v
rozhodnutích chyby v psaní, počítání a jiné zřejmé nesprávnosti,

e) vyjadřují se ke změnám v pomístním názvosloví.

(2) Pokud obec neoznačí hranice podle odstavce 1 písm. b), může
katastrální úřad rozhodnout, že dá hranice označit na náklad obce.

§ 12

(1) Státní orgány spolupracují s katastrálními úřady při výkonu státní
správy na úseku katastru. Jsou povinny ve lhůtě stanovené katastrálním
úřadem v listinách, které předložily k zápisu do katastru, odstranit
chyby v psaní, počítání a jiné zřejmé nesprávnosti.

(2) Státní orgány a obce poskytují v rámci své působnosti bezplatně
katastrálním úřadům na jejich žádost údaje potřebné pro vedení katastru
z jimi provozovaných informačních systémů, zejména o rodných číslech a
trvalých pobytech fyzických osob, identifikačních číslech a sídlech
právnických osob, o číselných kódech katastrálních území, obcí a jejich
částí a o popisných a evidenčních číslech budov.

ČÁST ČTVRTÁ

OBNOVA KATASTRÁLNÍHO OPERÁTU

§ 13

nadpis vypuštěn

(1) Obnova katastrálního operátu je vyhotovení nového souboru
geodetických informací ve formě grafického počítačového souboru a
nového souboru popisných informací katastrálního operátu. Lze ji
provést

a) novým mapováním,

b) přepracováním souboru geodetických informací, nebo

c) na podkladě výsledků pozemkových úprav.

(2) Katastrální operát se obnovuje zpravidla v rozsahu katastrálního
území.

(3) Obnovu katastrálního operátu zahájí katastrální úřad bez návrhu.
Pokud má být obnova katastrálního operátu provedena podle odstavce 1
písm. a) nebo b), oznámí její zahájení katastrální úřad dotčené obci.

(4) Při obnově katastrálního operátu se do katastrální mapy doplňují
parcely zemědělských a lesních pozemků evidovaných dosud zjednodušeným
způsobem podle § 29 odst. 3, pokud to umožňuje kvalita jejich původního
zobrazení.

§ 13a

Obnova katastrálního operátu novým mapováním

K obnově katastrálního operátu novým mapováním se přistoupí, pokud
geometrické určení a polohové určení nemovitostí v důsledku značného
počtu změn, nedostatečné přesnosti nebo použitého měřítka katastrální
mapy již nevyhovuje současnému vedení katastru, popřípadě dojde-li ke
ztrátě, zničení nebo takovému poškození katastrálního operátu, že není
možné nebo účelné ho rekonstruovat z dokumentovaných podkladů platného
stavu.

§ 14

Zjišťování průběhu hranic

(1) Zjišťování průběhu hranic pro obnovu katastrálního operátu novým
mapováním podle skutečného stavu v terénu (dále jen "zjišťování
hranic") je zjišťování průběhu hranic územních správních jednotek,
hranic katastrálních území, hranic pozemků a vnějšího obvodu staveb.
Při zjišťování hranic lze ověřovat i další údaje, které jsou obsahem
katastru.

(2) Zjišťování hranic provádí komise složená z pracovníků katastrálního
úřadu a ze zástupců obce a dalších orgánů určených katastrálním úřadem.
Předsedou komise je pracovník katastrálního úřadu, určený ředitelem
katastrálního úřadu.

(3) Zjišťování hranic se provádí za účasti pozvaných vlastníků a jiných
oprávněných nebo jejich zástupců.

(4) Předseda komise je povinen při zjišťování hranic upozornit na
nesoulad skutečného průběhu hranic s jejím vyznačením v platném
katastrálním operátu všechny přítomné osoby.

(5) O výsledcích zjišťování hranic sepíše předseda komise protokol.
Vlastníci a jiní oprávnění nebo jejich zástupci svým podpisem v
protokolu stvrzují souhlas s průběhem a označením vlastnických hranic v
terénu.

(6) Pokud dojde k rozporu v tvrzení vlastníků a jiných oprávněných o
průběhu hranic pozemků, považují se za platné ty hranice, které jsou
obsahem katastrálního operátu. Ve výsledcích zjišťování průběhu hranic
a v obnoveném katastrálním operátu se vyznačí jako sporné.

(7) Pokud jsou hranice katastrálního území totožné se státními
hranicemi, poskytne údaje o jejich průběhu Českému úřadu zeměměřickému
a katastrálnímu Ministerstvo vnitra.

(8) Nepřítomnost pozvaného vlastníka a jiného oprávněného ani jejich
zástupce při zjišťování hranic není na překážku využití výsledků
zjišťování hranic k vyhotovení nových souborů geodetických a popisných
informací.

§ 15

Obnova katastrálního operátu přepracováním

Při obnově katastrálního operátu přepracováním se převádí katastrální
mapa z grafické formy do formy grafického počítačového souboru.

§ 15a

Obnova katastrálního operátu na podkladě výsledků pozemkových úprav

Při obnově katastrálního operátu se využijí výsledky komplexních
pozemkových úprav. Za geometrické a polohové určení nemovitosti se v
takovém případě považuje určení tvaru, rozměru a polohy nemovitosti
souřadnicemi bodů jejích hranic podle schváleného návrhu pozemkových
úprav. Výsledky jednoduché pozemkové úpravy katastrální úřad pro obnovu
katastrálního operátu využije, je-li jednoduchou pozemkovou úpravou
dotčena souvislá část katastrálního území a považuje-li to s ohledem na
účelnou správu katastru za vhodné. V územích, kde je katastrální operát
obnoven na podkladě výsledků pozemkových úprav, se nepoužijí ustanovení
§ 16.

Námitky a vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu

§ 16

Námitky

(1) Katastrální úřad vyloží na dobu nejméně 10 pracovních dnů nový
soubor geodetických informací a soubor popisných informací (dále jen
"obnovený katastrální operát") v obci, v které se obnovuje katastrální
operát, k veřejnému nahlédnutí.

(2) Obec způsobem v místě obvyklým oznámí termín a dobu vyložení
obnoveného katastrálního operátu nejméně 30 dnů před jeho vyložením.
Současně oznámí, že obnovený katastrální operát nabude platnosti dnem,
který určí katastrální úřad. Vlastníkům a jiným oprávněným, kteří
nemají v obci trvalý pobyt nebo sídlo, zašle katastrální úřad oznámení
o těchto skutečnostech nejméně 30 dnů před vyložením obnoveného
katastrálního operátu na jejich adresu zapsanou v katastru.

(3) Vlastníci a jiní oprávnění mohou během vyložení obnoveného
katastrálního operátu a ve lhůtě 15 dnů ode dne, kdy skončilo jeho
vyložení, podat námitky proti obsahu obnoveného katastrálního operátu.
O podaných námitkách rozhoduje katastrální úřad.

(4) Proti rozhodnutí katastrálního úřadu o námitkách je možno podat
odvolání k zeměměřickému a katastrálnímu inspektorátu, v jehož obvodu
je dotčená nemovitost.

§ 17

Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu

(1) Katastrální úřad vyhlásí platnost obnoveného katastrálního operátu,
pokud ve stanovené lhůtě nebyly proti obsahu obnoveného operátu podány
námitky, nebo bylo o námitkách pravomocně rozhodnuto. Jestliže o
některých námitkách nebylo dosud pravomocně rozhodnuto, může
katastrální úřad vyhlásit platnost obnoveného katastrálního operátu
pouze za předpokladu, že tuto okolnost vyznačí v katastru. Po nabytí
právní moci rozhodnutí o námitkách katastrální úřad toto vyznačení
odstraní.

(2) Dnem vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu se
dosavadní katastrální operát stává neplatný, a nadále se používá
obnovený katastrální operát. Vybrané části neplatného katastrálního
operátu mají trvalou dokumentární hodnotu a jsou archiváliemi.^12)

(3) Pokud platnost obnoveného katastrálního operátu vznikne dnem
určeným zvláštním právním předpisem,^12a) katastrální úřad vyhlásí
platnost obnoveného katastrálního operátu s uvedením dne jeho platnosti
ihned, jakmile se o platnosti dozví.

ČÁST PÁTÁ

GEODETICKÉ PRÁCE A GEOMETRICKÉ PLÁNY

§ 18

(1) Geodetické práce pro účely katastru slouží k vytváření měřických
podkladů pro provádění změn v souboru geodetických informací platného
katastru, obnovu souboru geodetických informací a vytyčování hranic
pozemků.

(2) Geometrickým základem geodetických prací jsou body polohového
bodového pole, určené v souřadnicovém systému Jednotné trigonometrické
sítě katastrální. Změny v souboru geodetických informací lze zpracovat
v jiném souřadnicovém systému v územích, kde plní funkci katastrální
mapy dříve vyhotovená mapa v jiné zobrazovací soustavě.

§ 19

(1) Geometrický plán je neoddělitelnou součástí listin, podle nichž má
být proveden zápis do katastru, je-li třeba předmět zápisu zobrazit do
katastrální mapy. Geometrický plán není nutné vyhotovit v případě, kdy
jsou do katastrální mapy doplňovány parcely na základě upřesnění či
rekonstrukce přídělů provedených podle zvláštního právního
předpisu.^12b) V těchto případech budou parcely do katastrální mapy
zobrazeny na základě upřesněného přídělového plánu. Náležitosti
upřesněného přídělového plánu stanoví prováděcí právní předpis.

(2) Geometrický plán musí být ověřen,^13) že svými náležitostmi a
přesností odpovídá platným předpisům, a opatřen souhlasem katastrálního
úřadu s očíslováním parcel.

(3) Kopie geometrického plánu, zřetelně jako kopie označená, může být
ověřena osobou s úředním oprávněním.^13a)

§ 19a

(1) Vytyčování hranic pozemků je zeměměřickou činností, při které se v
terénu vyznačí poloha lomových bodů hranic pozemků podle údajů katastru
o jejich geometrickém a polohovém určení.

(2) Přesnost vytyčení je dána přesností dosavadních údajů katastru o
geometrickém a polohovém určení pozemků.

(3) K seznámení s výsledky vytyčení musí být přizváni vlastníci
dotčených pozemků.

(4) Na průběh vytyčené nebo vlastníky upřesněné hranice pozemků se
vyhotoví geometrický plán, který je neoddělitelnou součástí listin,
podle kterých má být do katastru zapsáno zpřesněné geometrické a
polohové určení pozemku a jemu odpovídající zpřesněná výměra parcely.

(5) Zpřesněním evidenčních údajů katastru o geometrickém a polohovém
určení hranice pozemku a výměře parcely nedochází ke změně právních
vztahů k pozemku.

ČÁST ŠESTÁ

ZÁVAZNOST ÚDAJŮ KATASTRU A VEŘEJNOST KATASTRU

§ 20

Údaje katastru, a to parcelní číslo, geometrické určení nemovitosti,
název a geometrické určení katastrálního území, jsou závazné pro právní
úkony týkající se nemovitostí vedených v katastru.

§ 21

(1) Katastr je veřejný a každý má právo do něj nahlížet, pořizovat si z
něho pro svou potřebu opisy, výpisy nebo náčrty a získávat z něj údaje
podle § 9 a 22, pokud není stanoveno jinak.

(2) Získávat údaje z katastru formou nahlížení nelze z přehledu
vlastnictví z území České republiky a ze sbírky listin.

(3) Není-li přehled vlastnictví z území České republiky poskytnut
dálkovým přístupem, lze jej poskytnout pouze osobě, která prokáže svoji
totožnost a uvede účel, pro který jsou údaje požadovány.

(4) Poskytování údajů ze sbírky listin se provádí jejich ověřováním (§
9) nebo poskytováním prostých kopií. Tyto údaje lze poskytnout pouze
osobě, která prokáže svoji totožnost a uvede účel, pro který jsou údaje
požadovány.

(5) Katastrální úřad vede evidenci osob, kterým poskytl údaje podle
odstavců 3 a 4.

(6) Veřejnost katastrálního operátu je možno omezit jen z důvodů
stanovených zákonem^14).

§ 21a

Právo k údajům katastru vykonává Český úřad zeměměřický a katastrální.
Údaje katastru lze užít jen k účelům uvedeným v § 1 odst. 3. Šířit
údaje katastru lze pouze se souhlasem Českého úřadu zeměměřického a
katastrálního za podmínek stanovených prováděcím právním předpisem.

§ 21b

(1) Český úřad zeměměřický a katastrální má postavení správce osobních
údajů evidovaných v katastru.

(2) Katastrální úřady mají postavení zpracovatelů osobních údajů
evidovaných v katastru.

ČÁST SEDMÁ

POSKYTOVÁNÍ ÚDAJŮ Z KATASTRU

§ 22

(1) Katastrální úřad na požádání vyhotoví ze souboru geodetických
informací a ze souboru popisných informací výpis, opis nebo kopii,
jakož i identifikaci parcel.

(2) Výpisy, opisy nebo kopie z katastrálního operátu, jakož i
identifikace parcel vyhotovené katastrálním úřadem ve formě stanovené
prováděcím právním předpisem jsou veřejnými listinami prokazujícími
stav evidovaný v katastru k okamžiku, který je na nich uveden. Pokud
jsou poskytované údaje katastru vedeny v elektronické podobě, poskytuje
je kterýkoli katastrální úřad z celého území České republiky.

(3) K údajům katastru vedeným ve formě počítačových souborů může každý
získat dálkový přístup pomocí počítačové sítě za úplatu a za podmínek
stanovených prováděcím právním předpisem.

(4) Údaje katastru se poskytují i v jiné formě stanovené prováděcím
právním předpisem. Pokud právní předpis^14a) stanoví povinnost
katastrálních úřadů předávat tyto údaje jiným orgánům, děje se tak
bezúplatně.

(5) Údaje katastru ve formě podle odstavců 3 a 4 se poskytují územně
samosprávným celkům k výkonu jejich působnosti bezúplatně. Údaje
katastru ve formě podle odstavce 3 se k výkonu jejich působnosti
poskytují bezúplatně i organizačním složkám státu.

§ 22a

Z katastru se vydávají ověřené výstupy z informačního systému veřejné
správy podle zvláštního právního předpisu^14b).

ČÁST OSMÁ

PORUŠENÍ POŘÁDKU NA ÚSEKU KATASTRU

§ 23

Porušení pořádku na úseku katastru se dopustí ten, kdo

a) na opakovanou výzvu katastrálního úřadu se nedostaví bez náležité
omluvy nebo závažného důvodu k jednání ani nevyšle svého zástupce a
svou neúčastí znemožní nebo ztíží prováděné úkony,

b) na vyzvání katastrálního úřadu neoznačí stanoveným způsobem nesporné
vlastnické hranice svých pozemků,

c) na vyzvání nepředloží ve stanovené lhůtě příslušné listiny a
geometrické plány pro zápis do katastru nebo neodstraní ve stanovené
lhůtě chyby v předložených listinách,

d) neohlásí katastrálnímu úřadu ve lhůtě stanovené tímto zákonem změny
údajů katastru týkající se nemovitostí, jejichž je vlastníkem,

e) ohlásí katastrálnímu úřadu nepravdivé údaje k zápisu do katastru,

f) neoprávněně změní údaje v katastru,

g) poškodí katastrální operát,

h) poškodí, zničí nebo neoprávněně přemístí měřickou značku bodu
podrobného polohového bodového pole,

i) užije jiných než osobních údajů katastru k jiným účelům, než je
stanoveno v § 1 odst. 3,

j) šíří jiné než osobní údaje katastru bez souhlasu Českého úřadu
zeměměřického a katastrálního nebo nedodrží podmínky šíření údajů
katastru stanovené prováděcím právním předpisem.

§ 24

Porušení pořádku na úseku katastru podle § 23 fyzickou osobou je
přestupkem, za který může katastrální úřad uložit

a) pokutu do výše trojnásobku minimální mzdy ^15) za jednání uvedená v
§ 23 písm. a) až d),

b) pokutu do výše pětinásobku minimální mzdy ^15) za jednání uvedená v
§ 23 písm. e) až j).

§ 25

(1) Za porušení pořádku na úseku katastru podle § 23 písm. a) až d),
kterého se dopustí fyzická osoba při výkonu své podnikatelské činnosti
nebo právnická osoba, může katastrální úřad uložit pokutu až do výše
třicetinásobku minimální mzdy.^15)

(2) Za porušení pořádku na úseku katastru podle § 23 písm. e) až j),
kterého se dopustí fyzická osoba při výkonu své podnikatelské činnosti
nebo právnická osoba, může katastrální úřad uložit pokutu až do výše
padesátinásobku minimální mzdy.^15)

(3) Při stanovení výše pokuty podle odstavců 1 a 2 přihlédne
katastrální úřad k závažnosti protiprávního jednání, zejména k jeho
rozsahu, délce trvání a k okolnostem, za nichž k němu došlo.

(4) Pokutu podle odstavců 1 a 2 lze uložit do jednoho roku ode dne, kdy
se katastrální úřad o porušení pořádku na úseku katastru dozvěděl,
nejpozději však do tří let ode dne, kdy k porušení pořádku došlo.

(5) Pokuta podle odstavců 1 a 2 je splatná do 30 dnů ode dne nabytí
právní moci rozhodnutí, jímž byla uložena, a je příjmem státního
rozpočtu České republiky.

§ 26

Není-li v zákoně stanoveno jinak, platí pro projednávání přestupků
podle § 24 tohoto zákona a pro projednávání porušení pořádku na úseku
katastru podle § 25 tohoto zákona obecné předpisy.^16)

ČÁST DEVÁTÁ

SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

§ 27

Pro účely tohoto zákona se rozumí

a) pozemkem část zemského povrchu oddělená od sousedních částí hranicí
územní správní jednotky nebo hranicí katastrálního území, hranicí
vlastnickou, hranicí držby, hranicí rozsahu zástavního práva, hranicí
druhů pozemků, popř. rozhraním způsobu využití pozemků,

b) parcelou pozemek, který je geometricky a polohově určen, zobrazen v
katastrální mapě a označen parcelním číslem,

c) stavební parcelou pozemek evidovaný v druhu pozemku zastavěné plochy
a nádvoří,

d) pozemkovou parcelou pozemek, který není stavební parcelou,

e) geometrickým určením nemovitosti a katastrálního území určení tvaru
a rozměru nemovitosti a katastrálního území, vymezených jejich
hranicemi v zobrazovací rovině,

f) polohovým určením nemovitosti a katastrálního území určení jejich
polohy ve vztahu k ostatním nemovitostem a katastrálním územím,

g) výměrou parcely vyjádření plošného obsahu průmětu pozemku do
zobrazovací roviny v plošných metrických jednotkách; velikost výměry
vyplývá z geometrického určení pozemku a zaokrouhluje se na celé
čtvereční metry. Výměra parcely je evidována s přesností danou
metodami, kterými byla zjištěna; jejím zpřesněním nejsou dotčeny právní
vztahy k pozemku,

h) katastrálním územím technická jednotka, kterou tvoří místopisně
uzavřený a v katastru společně evidovaný soubor nemovitostí,

i) katastrální mapou polohopisná mapa velkého měřítka s popisem, která
zobrazuje všechny nemovitosti a katastrální území, které jsou předmětem
katastru. Pozemky se v katastrální mapě zobrazují průmětem svých hranic
do zobrazovací roviny, označují se parcelními čísly a značkami druhů
pozemků; stavby se zobrazují průmětem svého vnějšího obvodu,

j) identifikací parcel porovnání zápisu a zákresu téže nemovitosti v
operátu katastru se zápisem, popř. zákresem v jiných operátech nebo
pravomocných rozhodnutích státních orgánů,

k) budovou nadzemní stavba, která je prostorově soustředěna a navenek
uzavřena obvodovými stěnami a střešní konstrukcí,

l) rozestavěnou budovou budova v alespoň takovém stupni rozestavěnosti,
že již je patrné stavebně technické a funkční uspořádání prvního
nadzemního podlaží, pokud jí dosud nebylo přiděleno číslo popisné nebo
evidenční, a u budovy, které se číslo popisné nebo evidenční
nepřiděluje, pokud dosud nebylo započato s jejím užíváním,

m) drobnými stavbami stavby s jedním nadzemním podlažím, pokud jejich
zastavěná plocha nepřesahuje 16 m2 a výška 4,5 m, které plní doplňkovou
funkci ke stavbě hlavní, a stavby na pozemcích určených k plnění funkcí
lesa, sloužící k zajišťování provozu lesních školek nebo k provozování
myslivosti, pokud jejich zastavěná plocha nepřesahuje 30 m2 a výška 5
m. Za drobné stavby se nepovažují stavby garáží, skladů hořlavin a
výbušnin, stavby pro civilní ochranu, požární ochranu, stavby uranového
průmyslu a jaderných zařízení, sklady a skládky nebezpečných odpadů a
stavby vodních děl.

§ 27a

Není-li v zákoně stanoveno jinak, platí pro rozhodování podle tohoto
zákona správní řád.^16a)

§ 28

Pracovníci katastrálního úřadu a členové komise (§ 14 odst. 2) jsou při
své činnosti oprávněni vstupovat v nezbytném rozsahu na pozemky a
provádět na nich průklesty a geodetické práce pro účely katastru za
podmínek stanovených zvláštním předpisem.^17)

§ 29

(1) Od účinnosti tohoto zákona se operát evidence nemovitostí považuje
za katastrální operát.

(2) Nemovitosti jsou v katastru evidovány podle dosavadních předpisů,
pokud nebyly dotčeny změnou za účinnosti tohoto zákona.

(3) Zemědělské a lesní pozemky, jejichž hranice v terénu neexistují a
jsou sloučeny do větších půdních celků, se evidují do doby jejich
zobrazení v katastrální mapě, nejpozději však do doby ukončení
pozemkových úprav podle zvláštního předpisu,^18) zjednodušeným způsobem
s využitím bývalého pozemkového katastru, pozemkových knih a
navazujících operátů přídělového a scelovacího řízení. Údaje
zjednodušené evidence se považují za součást katastrálního operátu.

(4) Katastrální úřady mají v úschově pozemkové a železniční knihy a
operát bývalého pozemkového katastru. Z těchto dokumentů vyhotoví
katastrální úřad na požádání výpisy, opisy nebo kopie, za které se
vybírají správní poplatky.

§ 30

(1) Český úřad zeměměřický a katastrální vyhláškou podrobněji upraví

a) předmět a obsah katastru,

b) vymezení staveb podle § 2 odst. 1 písm. f),

c) činnost při správě katastru a obnově katastrálního operátu,

d) geodetické práce pro účely katastru, vyhotovování geometrických
plánů, vyhotovování upřesněných přídělových plánů a vytyčování hranic
pozemků,

e) označování územních hranic obcí a hranic pozemků trvalým způsobem,

f) podmínky pro poskytování údajů z katastru, formu poskytovaných údajů
a úplaty za ně,

g) výměnný formát poskytovaných a přebíraných údajů informačního
systému katastru,

h) podmínky šíření údajů katastru.

(2) Přejímání a porovnávání údajů katastru a jiných informačních
systémů upraví nařízení vlády.

§ 31

Zrušují se

1. Zákon č. 22/1964 Sb., o evidenci nemovitostí, ve znění zákona ČNR č.
157/1983 Sb.

2. Ustanovení § 37 odst. 1 písm. c) zákona ČNR č. 200/1990 Sb., o
přestupcích.

3. Vyhláška Ústřední správy geodézie a kartografie č. 23/1964 Sb.,
kterou se provádí zákon č. 22/1964 Sb., o evidenci nemovitostí, ve
znění vyhlášky č. 133/1965 Sb. a vyhlášky č. 19/1984 Sb.

4. Směrnice Českého úřadu geodetického a kartografického č.
4000/1975-22 pro vyhotovování geometrických plánů a vytyčování hranic
pozemků (reg. v částce 28/1975 Sb.).

5. Směrnice Českého úřadu geodetického a kartografického č.
2600/1981-22 pro tvorbu Základní mapy ČSSR velkého měřítka (reg. v
částce 28/1981 Sb.).

6. Směrnice Českého úřadu geodetického a kartografického č.
900/1986-21, kterými se mění směrnice pro tvorbu Základní mapy ČSSR
velkého měřítka (reg. v částce 18/1986 Sb.).

7. Směrnice Českého úřadu geodetického a kartografického č.
1300/1985-21 o způsobu zápisu osobního vlastnictví k bytu,
spoluvlastnictví společných částí domu, spoluvlastnictví pozemku nebo
práva společného osobního užívání pozemku do evidence nemovitostí (reg.
v částce 10/1985 Sb.).

§ 32

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1993.

Burešová v. r.

Pithart v. r.

Vybraná ustanovení novel

Čl.VI zákona č. 220/2000 Sb.

Přechodné ustanovení

1. Pokud bylo k věcem, popřípadě bytům a nebytovým prostorům ve
vlastnictví státu, evidovaným v katastru, dosud zapsáno právo
hospodaření^19) nebo prozatímní správa,^20) bude k nim nadále zapsána
příslušnost organizační složky státu nebo státní organizace hospodařit
s majetkem státu podle zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České
republiky a jejím vystupování v právních vztazích.

2. Pokud byla k věcem, bytům a nebytovým prostorům ve vlastnictví
státu, evidovaným v katastru, dosud zapsána správa vykonávaná Fondem
dětí a mládeže,^21) zapíše se k nim příslušnost této státní organizace
hospodařit s majetkem státu podle zákona uvedeného v bodu 1 na základě
jejího ohlášení.

3. Pokud bylo k věcem, bytům a nebytovým prostorům ve vlastnictví
státu, evidovaným v katastru, dosud zapsáno právo hospodaření^19) a
toto právo zaniká podle zákona uvedeného v bodu 1,^22) zapíše se k nim
příslušnost organizační složky státu hospodařit s majetkem státu podle
zákona uvedeného v bodu 1 na základě jejího ohlášení.

Čl.XXXIII zákona č. 186/2006 Sb.

Přechodné ustanovení

Změny v katastru nemovitostí, jejichž zápis byl navržen přede dnem
nabytí účinnosti tohoto zákona, se dokončí podle dosavadních právních
předpisů.

1) Zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv
k nemovitostem.

2) Zákon č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické
vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým
prostorům a doplňují některé zákony (zákon o vlastnictví bytů), ve
znění zákona č. 273/1994 Sb.

2a) § 55 odst. 2 písm. a) zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a
stavebním řádu (stavební zákon). § 3 vyhlášky Federálního ministerstva
pro technický a investiční rozvoj č. 85/1976 Sb., o podrobnější úpravě
územního řízení a stavebním řádu, ve znění vyhlášky Federálního
ministerstva pro technický a investiční rozvoj č. 155/1980 Sb. a
vyhlášky Federálního výboru pro životní prostředí, Ministerstva
životního prostředí České republiky a Slovenské komise pro životní
prostředí č. 378/1992 Sb.

2b) Zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím
vystupování v právních vztazích. Zákon č. 113/1993 Sb., o Fondu dětí a
mládeže, ve znění zákona č. 307/1997 Sb. Zákon č. 113/1993 Sb., o Fondu
dětí a mládeže. Vyhláška Federálního ministerstva financí č. 61/1986
Sb., o prozatímní správě národního majetku, ve znění zákona č. 539/1992
Sb.

2c) § 2 odst. 2 zákona č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění
zákona č. 103/2001 Sb. a zákona č. 202/2002 Sb.

2d) § 17 zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a
jinému zemědělskému majetku, ve znění zákona č. 183/1993 Sb.

2e) § 20 zákona ČNR č. 418/1990 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění
zákona č. 8/1993 Sb.

2f) § 3 odst. 2 a § 25 odst. 1 písm. e) zákona ČNR č. 367/1990 Sb., o
obcích (obecní zřízení), ve znění zákona č. 302/1992 Sb.

2g) Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,
ve znění pozdějších předpisů.

2h) § 7 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník.

§ 21 odst. 4 zákona č. 513/1991 Sb.

§ 10 zákona č. 21/1992 Sb., o bankách.

§ 27 zákona č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech a o změně a
doplnění některých souvisejících zákonů (zákon o nadacích a nadačních
fondech).

3) ČSN 73 0401 Názvosloví v geodézii a kartografii.

4) § 20 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých
zákonů (vodní zákon), ve znění zákona č. 20/2004 Sb.

5) § 2 až 6 zákona č. 265/1992 Sb.

6) § 7 a 8 zákona č. 265/1992 Sb.

7) § 9 a 10 zákona č. 265/1992 Sb.

8) Například § 134, 135a, 135b občanského zákoníku.

9) § 69 a 99 občanského soudního řádu.

10) Vyhláška č. 97/1961 Sb., o názvech obcí, označování ulic a
číslování domů.

10a) § 32 odst. 1 písm. e) zákona č. 50/1976 Sb., ve znění zákona č.
83/1998 Sb.

§ 8 vyhlášky č. 132/1998 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení
stavebního zákona.

§ 2,§ 14 písm. b) a § 15 písm. b) zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně
zemědělského půdního fondu.

§ 31 zákona č. 138/1973 Sb., o vodách (vodní zákon).

Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů
(lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů.

10b) § 51 zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění zákona
č. 548/1991 Sb.

§ 7 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění zákona č.
425/1990 Sb. a zákona č. 242/1992 Sb.

§ 42 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny.

§ 9 zákona č. 284/1991 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových
úřadech, ve znění zákona č. 38/1993 Sb. a zákona č. 217/1997 Sb.

10c) Vyhláška Českého úřadu zeměměřického a katastrálního č. 126/1993
Sb., kterou se provádí zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a
jiných věcných práv k nemovitostem, a zákon České národní rady č.
344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální
zákon), ve znění vyhlášek Českého úřadu zeměměřického a katastrálního
č. 277/1993 Sb. a č. 99/1994 Sb.

10d) § 27 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb.

10e) Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o
změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších
předpisů.

10f) § 1 zákona č. 133/2000 Sb., ve znění zákona č. 53/2004 Sb.

11) § 21 a násl. zákona ČNR č. 367/1990 Sb., o obcích (obecní zřízení),
ve znění pozdějších předpisů.

10g) Zákon č. 40/1993 Sb., o nabývání a pozbývání státního občanství
České republiky, ve znění pozdějších předpisů.

12) Zákon č. 97/1974 Sb., o archivnictví, ve znění pozdějších předpisů.

12a) § 9 odst. 6 a 7 zákona č. 284/1991 Sb., ve znění zákona č.
217/1997 Sb.

12b) § 4 odst. 2 zákona č. 284/1991 Sb., ve znění zákona č. 38/1993 Sb.
a zákona č. 217/1997 Sb. Zákon č. 229/1991 Sb., ve znění pozdějších
předpisů.

13) § 12 odst. 2 zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a
doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením.

13a) § 13 odst. 1 písm. a) zákona č. 200/1994 Sb.

14) Zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o
bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů.

14a) Například § 34 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků,
ve znění pozdějších předpisů, § 12 zákona č. 289/1995 Sb., § 2 vyhlášky
č. 98/1992 Sb., o způsobu úhrady nákladů pozemkových úprav státem, § 1
písm. c) nařízení vlády č. 72/1999 Sb., o stanovení způsobu úhrady
nákladů souvisejících s vedením a aktualizací bonitovaných půdně
ekologických jednotek a nákladů spojených s oceněním věcí, identifikací
parcel a vyměřením pozemků, § 128 zákona č. 99/1963 Sb., občanský
soudní řád.

14b) Zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o
změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

15) Nařízení vlády ČSFR č. 53/1992 Sb., o minimální mzdě.

16) Zákon ČNR č. 200/1990 Sb., o přestupcích. Zákon č. 71/1967 Sb., o
správním řízení (správní řád).

16a) Zákon č. 71/1967 Sb.

17) § 7 zákona č. 200/1994 Sb.

18) Zákon ČNR č. 284/1991 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových
úřadech.

19) § 761 odst. 1 obchodního zákoníku. Vyhláška č. 119/1988 Sb., o
hospodaření s národním majetkem, ve znění pozdějších předpisů.

20) § 761 odst. 1 obchodního zákoníku. Vyhláška č. 61/1986 Sb., o
prozatímní správě národního majetku, ve znění zákona č. 539/1992 Sb.

21) Zákon č. 113/1993 Sb., o Fondu dětí a mládeže, ve znění zákona č.
307/1997 Sb.

22) § 57 odst. 5 zákona č. 219/2000 Sb.